Σκοπος

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, σε λειτουργία από το 1946, αποτελεί Σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ειδικώς Αναγνωρισμένο» ως  «Φιλανθρωπικό» και είναι ειδικά πιστοποιημένος ως φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Ως προς το αντικείμενό του εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ως προνοιακό ίδρυμα μέσω της Περιφέρειας Αττικής.

Ο σκοπός και οι θεμελιώδεις επιδιώξεις του φορέα, όπως αναφέρονται στην ιδρυτική πράξη του καταστατικού, είναι:

  • Η κοινωνική ένταξη, η επαγγελματική κατάρτιση και η αξιοποίηση των ικανοτήτων των τυφλών, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και την ανάδειξή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας
  • Η υποστήριξη των τυφλών και μείωση των σχετιζόμενων δυσκολιών με την τυφλότητα και η ανεξαρτητοποίησή τους τόσο στη καθημερινή τους ζωή όσο και στην άσκηση του επαγγέλματος τους, μέσω κατάλληλων μεθόδων και ειδικών μέσων και βοηθημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα άτομα αυτά (τυφλά και μερικώς βλέποντα και δη νεοτυφλωθέντα), αλλά και στις οικογένειες τους.
  • Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η προαγωγή του πνευματικού-μορφωτικού επιπέδου των τυφλών.
  • Η ενημέρωση του κοινού, των εργοδοτών και της ευρύτερης κοινωνίας για τις δυνατότητες των τυφλών ατόμων και τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτά, σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
  • Η ενημέρωση της Πολιτείας για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει διεθνώς σχετικά με τα τυφλά άτομα και η πίεση για την εφαρμογή του και στη χώρα μας, καθώς και η συνεργασία με άλλα ιδρύματα και σωματεία για την προώθηση της ουσιαστικής ένταξης των τυφλών ατόμων στην κοινωνία.
  • H προώθηση και διάθεση στο εμπόριο, προϊόντων των τυφλών για λογαριασμό τους.

Με βαθιά γνώση και εμπειρία, τεχνογνωσία, υποδομή και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, ο Φορέας σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα και καλές πρακτικές, προσαρμοσμένα πάντα στις ανάγκες του πληθυσμού που υπηρετεί. Μεριμνά διαρκώς για την προαγωγή των υπηρεσιών του και παρακολουθεί σε διεθνές επίπεδο τις τεχνολογικές και παντός είδους εξελίξεις σε θέματα τυφλότητος, ανοίγοντας δρόμους και δημιουργώντας ισότιμες ευκαιρίες  για όλους. 

Μέσος όρος εξυπηρετούμενών του ετησίως είναι πάνω από 2.000 άτομα, σε Ελλάδα, Κύπρο και ομογενείς του εξωτερικού.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος αποτελεί έναν από τους Φορείς-Εταίρους του Ελληνικού Κέντρου «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ  ΕΛΛΑΔΟΣ» και Μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών (WBU).