Κύριο περιεχόμενο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»
«MANTO Blind Escort Apps» (ΜΑΝΤΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ: T1ΕΔΚ-00593

Το 2018 o Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, σε σύμπραξη με το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και τα Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης IRIDA Labs Α.Ε, εγκαινίασαν την υλοποίηση του έργου, με τίτλο «Καινοτομικές Εφαρμογές Ψηφιακού Συνοδού Αυτόνομης Πλοήγησης για μη Βλέποντες».

Στόχος του η ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εφαρμογών αυτόνομης πλοήγησης για µη βλέποντες στην αιχμή της τεχνολογίας διεθνώς, µε διάκριση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, για την επίλυση προβλημάτων προσβασιμότητας των τυφλών στην καθημερινότητά τους, μετακίνησης αλλά και πρόσβασης σε πολιτιστικούς και άλλους φορείς.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.