Κύριο περιεχόμενο

1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης για Άτομα με Προβλήματα Όρασης

 

 

 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το 1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης για Άτομα με Προβλήματα Όρασης 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το ΚΕΚ Ρέντη ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση του 1ου προγράμματος κατάρτισης για 10 καταρτιζόμενα άτομα με προβλήματα όρασης με τίτλο :

«Προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής κατά την Κατάρτιση και την Επαγγελματική Ενσωμάτωση των Ατόµων µε Απώλεια Όρασης»

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 3/10/2018 έως την Παρασκευή 19/10/2018, προσωπικά ή µε ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ., στην Διεύθυνση: Αθηνάς 17, Καλλιθέα. ΤΚ 17673

Απαραίτητες προϋποθέσεις

  1. Απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ/σχολών πληροφορικής
  2. Καλήγνώσητων Microsoft Office (excel, word, outlook)
  3. Ευχέρεια κατά την πληκτρολόγηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
  4. Εξοικείωση σε Social Media

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση

2.    Βιογραφικό σημείωμα

3.    Αστυνομική ταυτότητα

4.    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

5.    Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής καταρτιζόμενων υποψήφιων οποίος/α: 

Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα µε τις προϋποθέσεις.

Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ. ) και μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Υποβάλλει εκπρόθεσμά αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Αξιολογείται από τον διευθυντή του ΚΕΚ ως ακατάλληλος/η µε βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.∆. κατάρτιση του  και εφόσον κατατεθεί αντίστοιχα τεκμηριωμένη έκθεση της διευθύντριας του ΚΕΚ.