Κύριο περιεχόμενο

Υποβολή αιτήσεων 1ου προγράμματος κατάρτισης 

 

  

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το ΚΕΚ Ρέντη ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την παρακολούθηση του 1ου προγράμματος κατάρτισης για 10 καταρτιζόμενους με τίτλο :

 

«Προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής

κατά την Κατάρτιση και την Επαγγελματική Ενσωμάτωση

των Ατόµων µε Απώλεια Όρασης»

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 14/05/2018 έως την Πέμπτη 24/5/2018, προσωπικά ή µε ταχυμεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ., στην Γραμματεία του φορέα στη Διεύθυνση: Αθηνάς 17, Καλλιθέα. ΤΚ 17673 Τηλ. 210 9415222

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις

1. Απόφοιτος-η καθηγητικών σχολών ή από σχολές πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ

2. Καλήγνώσητων Microsoft Office (excel, word, outlook)

3. Ευχέρεια κατά την πληκτρολόγηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

4. Εξοικείωση σε Social Media

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση

2.      Βιογραφικό σημείωμα

3.      Αστυνομική ταυτότητα

4.      Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

5.      Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 30 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής καταρτιζόμενων υποψήφιων οποίος/α:

1. ∆εν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα µε τις προϋποθέσεις.

2. ∆εν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ. ) και μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Υποβάλλει εκπρόθεσμά αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

4. ∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

5. Αξιολογείται από τον διευθυντή του ΚΕΚ ως ακατάλληλος/η µε βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.∆. κατάρτιση του  και εφόσον κατατεθεί αντίστοιχα τεκμηριωμένη έκθεση της διευθύντριας του ΚΕΚ.